Πρακτική Άσκηση [κωδικός μαθήματος: 410163]

Δείτε ανακοινώσεις Πρακτικής άσκησης 


 

Η πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» και με MIS 299955 υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5: “Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου” της κατηγορίας πράξεων 05.72.31.01 “Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού εντός του πλαισίου και με αντίστοιχη παράταση του παραπάνω προγράμματος υλοποίησε από το 2011 έως το 2017 οκτώ τριμηνιαίους κύκλους πρακτικής άσκησης στους οποίους συμμετείχαν συνολικά 306 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος και άνω των 250 φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, σημαίνοντα ιδρύματα, πολιτισμικοί φορείς, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, εταιρείες διαφήμισης και επικοινωνίας, ενώ κατά το εαρινό εξάμηνο του παρόντος έτους 2017-2018 πραγματοποιήθηκε αντίστοιχος τρίμηνος κύκλος πρακτικής άσκησης.

Το Τμήμα διαιρείται στους τρεις ομώνυμους τομείς και ομοίως σε τρεις κατευθύνσεις σπουδών που αφορούν τόσο το επιστημονικό πεδίο όσο και το πεδίο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών – κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας, κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτισμικής Διαχείρισης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος με κριτήριο την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των εργαστηρίων κατεύθυνσης, ενώ η πρακτική άσκηση αντικαθιστά μάθημα επιλογής τριών διδακτικών μονάδων, είναι αβαθμολόγητη και προαιρετική. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος έχει τρίμηνη διάρκεια, ενώ ανακοινώνεται και διεξάγεται κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η πρακτική άσκηση διενεργείται με επιτυχία συνδέοντας δυναμικά το Τμήμα με τον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης όπως αναφέρεται στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει “δράσεις που έχουν στόχο την οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων […] αφενός για να αυξηθούν οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του, αφετέρου οι ασκούμενοι να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και για να αποκομίσουν μία πρώτη επαγγελματική εμπειρία η οποία ενδεχομένως να αποδειχθεί πολύτιμη στην μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.”
Την κεντρική διαχείριση διενέργειας προγράμματος πρακτικής άσκησης τηρεί η Επιτροπή Ερευνών Παντείου Πανεπιστημίου με κανονισμό λειτουργίας τον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 η πρακτική άσκηση του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού έχει εγγραφεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ “ΑΤΛΑΣ”.

Την επιστημονική ευθύνη και τον κεντρικό συντονισμό των δράσεων του Τμήματος αναφορικά με το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης από το 2011 έως το 2018 έχει ένα μέλος ΔΕΠ. Επίσης υπάρχει ένας επόπτης καθηγητής για κάθε κατεύθυνση.

Με το πέρας της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές υποχρεούνται να προσκομίσουν:

  • έκθεση πεπραγμένων με πλήρη και αναλυτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε
  • φύλλο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει οργανωθεί ένα ικανοποιητικό δίκτυο με κοινωνικούς, πολιτιστικούς φορείς καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με τις τρεις κατευθύνσεις του τμήματος μας. Κάθε χρόνο βέβαια γίνεται προσπάθεια διεύρυνσης του δικτύου αυτού με βάση τις ανάγκες των φοιτητών/τριών και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Η βασική προϋπόθεση συνεργασίας με τους φορείς είναι η συνάφεια του εργασιακού ρόλου με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος και η διασφάλιση των κατάλληλων αρμοδιοτήτων από μέρους του φορέα, ώστε η μαθησιακή εμπειρία του φοιτητή/τριας να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη.

Επίσης η αξιολόγηση των φοιτητών στο τέλος της πρακτικής τους άσκησης παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την καταλληλότητα του εκάστοτε φορέα ώστε τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουμε ή να διακόψουμε τη συνεργασία μαζί του. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, υπάρχει συνεχής και στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εποπτών καθηγητών του τμήματος με τους εκπροσώπους των φορέων, ώστε να διασφαλιστούν οι καλύτερες μαθησιακές συνθήκες για τους φοιτητές/τριες μας.

Η παρακολούθηση και η υποστήριξη των φοιτητών γίνεται μέσω της ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας με τους επόπτες καθηγητές και μέσω των επίσημων εντύπων αξιολόγησης που συμπληρώνουν οι φοιτητές.

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων Πρακτικής  Άσκησης   ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τel.: - 210-920 1431 Mrs Konidi Niki, 
  Undergraduate students affairs
 - 210-920 1428 Mrs Thedorou Vasiliki,
  Postgraduate student affairs
 - 210-920 1064 Karalis Dimitris, 
  Executive secretary

 

Student services hours at the Secretariat [2nd floor of the old building]: every Tuesday 10:00 - 13:00

For certifications, letters of confirmation etc., students are assisted by the Student Services Centre in the quadrangle of the New Building, which operates daily from 9:30 – 13:30